Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

OFERTY PRACY

2018-08-10

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach", który będzie realizowany w CWR w Pyskowicach przy ul. gen Władysława Sikorskiego 83, Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska: psycholog dziecięcy (1/2 etatu), psycholog (1/2 etatu), terapeuta rodzinny (1/2 etatu), asystent rodziny (pełny etat).

Oferty pracy

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności:

  • posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin i zakres programowy szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, oraz kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenia, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania zadań przez asystenta rodziny.

 

CV należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@ops.pyskowice.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby OPS w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3 – wejście od ul. Nowej) w terminie do 31 sierpnia br. Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr tel. 32 233 23 55.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej RODO) Ośrodek Pomocy Społeczne w Pyskowicach informuje Panią/Pana, że:
– administratorem danych Pani/Pana jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach
z siedzibą w Pyskowicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 3
– z inspektorem ochrony danych OPS w Pyskowicach można skontaktować się przez e-mail: korzuch@infoic.pl
– celem przetwarzania danych jest prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej, a podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b) RODO;
– podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie wniosku;
– podane dane będą przechowywane przez okres 5 lat;
– przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
– może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę