Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Wybory samorządowe 2018
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Terminy spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018r.:
3 styczeń
10 styczeń
7 luty
7 marzec
14 marzec
11 kwiecień

16 kwiecień
9 maj
16 maj

28 maj
6 czerwiec

20 czerwiec
22 sierpień
12 wrzesień
10 październik
7 listopad
5 grudzień
12 grudzień

 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyskowicach powołuje się do działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmowania czynności, o których mowa w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Miejską.

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Zarządzeniem Burmistrz Miasta Pyskowice. Obecnie w skład Komisji wchodzą:

1. P. Dorota Kmiecik - przewodnicząca

2. P. Mirosław Tomczak - zastępca przewodniczącej

3. P. Justyna Fijołek-Ziobrowska - sekretarz

4. P. Danuta Krolińska - członek

5. P. Henryk Molenda - członek

6. P. Bożena Rutkowska - członek

7. P. Teresa Gorczyca - członek


Informacja na temat leczenia odwykowego osób uzależnionych

od alkoholu zamieszkujących na terenie Pyskowic


Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie 2 instytucje:
1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Prokuratura

PRZEBIEG PROCEDURY:

 

W jaki sposób zgłosić kogoś na leczenie odwykowe?

Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie wniosku w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

Wniosek kierujemy w formie pisemnej pocztą na adres: Urząd Miejski

ul. Strzelców Bytomskich 3

44-120 Pyskowice,

lub bezpośrednio alternatywnie do:

- Biura Obsługi Interesanta (pok. 107 Urzędu Miejskiego)

- Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień (pok. 104 Urzędu Miejskiego)

Przesłanki złożenia wniosku

Wniosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

- rozkład życia rodzinnego

- demoralizację małoletnich,

- uchylają się od pracy,

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Jakie informacje są potrzebne przy składaniu wniosku?

Wnioskodawca:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- data urodzenia

- adres zamieszkania

- uzasadnienie

Kto może złożyć wniosek?

Członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja: OPS, Policja, Prokuratura, kuratorzy sądowi, itp.

Gdzie pozyskać wniosek?

- ze strony internetowej: www.pyskowice.pl (zakładka problem uzależnień → alkoholizm)

- z Biura Obsługi Interesanta (pok. 107 Urzędu Miejskiego)

- od Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień (pok. 104 Urzędu Miejskiego)

Jaki jest tryb postępowania?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkoholu

- przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia

- zaleca podjęcie leczenia lub spotkań indywidualnych z psychologiem

- w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

- po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA zamyka sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zgodnie z zaleceniami biegłych

- w przypadku braku respektowania zaleceń, komisja kieruje wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego

Gdzie można uzyskać informacje?

- Urząd Miejski – Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych/Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień (pok. 104 UM) ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. 32-332 60 04

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 32-332 60 61

- Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień

ul. Paderewskiego 5

tel. 32-232 19 86

- na stronie internetowej www.pyskowice.pl

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie sprawy?

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Naszym celem jest pomoc osobom uzależnionym, a także ich rodzinom i bliskim w wyzwoleniu się z nałogu i powrocie do normalnego życia.

Podjęcie decyzji o leczeniu jest niezmiernie trudne. Odwrócenie życia „do góry nogami” wymaga nie lada odwagi, ale warto podjąć to wyzwanie.


Pamiętaj, że na leczenie nigdy nie jest za późno!!!

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę