Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Wybory samorządowe 2018
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Komisje Rady Miejskiej

KOMISJA REWIZYJNA

Zakres działania i tryb pracy komisji określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do Statutu Miasta Pyskowic.

 

skład osobowy:

1. Żagiel Agata - Przewodnicząca Komisji
2. Bąk Andrzej
3. Berda Justyna
4. Morys Joachim
5. Obłąk Waldemar

 

KOMISJA INWESTYCJI I BUDŻETU

Zakres działania, w szczególności:

- budżet i finanse gminy - opiniowanie, wnioskowanie

- gospodarka mieniem gminy w zakresie nabywania i zbywania mienia komunalnego,
- sprawy ładu przestrzennego (plany przestrzennego zagospodarowania gminy)
- inwestycje
- promocja gminy i współpraca gospodarcza z zagranicą,
- przekształcenia własnościowe spółek gminnych
- działalność gospodarcza (handel, usługi)

 

skład osobowy:

1. Łapucha Krzysztof - Przewodniczący Komisji
2. Domagała Bogusław
3. Drobnicki Marek
4. Drozd Jolanta
5. Kotasiński Arkadiusz

6. Ochocki Marek
7. Siuta Andrzej
8. Żagiel Agata


KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Do kompetencji komisji należą sprawy związane w szczególności z:
- gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego,
- wodociągami, i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych, zaopatrzeniem w energię cieplną i elektryczną oraz gaz,
- gminnym budownictwem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, targowiskami,
- rolnictwem - zielenią,
- ochroną środowiska i przyrody,
- cmentarzem komunalnym,
- transportem zbiorowym, komunikacją,
- utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- bezrobociem

 

skład osobowy:


1. Rubin Józef - Przewodniczący Komisji

2. Bonk Robert
3. Łapucha Krzysztof
4. Morys Joachim

5. Obłąk Waldemar
6. Owczarek Andrzej

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 

Do kompetencji komisji należą sprawy związane w szczególności z:

- szeroko rozumiane sprawy bezpieczeństwa w mieście, współpraca z Policją i Strażą Miejską,

- podejmowanie działań w zakresie zjawisk i problemów zagrażających współczesnej rodzinie,

- pomoc społeczna,

- przeciwdziałanie patologiom społecznym,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pożytku publicznego i innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami,

- sprawy utrzymania porządku i czystości w mieście,

- ochrona przeciwpożarowa, współpraca ze Strażą Pożarną,

- sprawy związane z komunikacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego

 

skład osobowy:

1. Bąk Andrzej - Przewodniczący Komisji
2. Berda Justyna
3. Bonk Robert
4. Kotasiński Arkadiusz

5. Obłąk Waldemar

6. Ochocki Marek
7. Rubin Józef
8. Siuta Andrzej

 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Do kompetencji komisji w szczególności należą sprawy:
- edukacji publicznej,
- żłobka miejskiego,
- kultury, w tym bibliotek, MOKiS i innych placówek upowszechniania kultury,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pożytku publicznego i innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami,

       

skład osobowy:

1. Domagała Bogusław - Przewodniczący Komisji
2. Bonk Robert
3. Drobnicki Marek

4. Drozd Jolanta
5. Owczarek Andrzej

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę