Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

32 332 60 15

e-mail:

m.tomczak@pyskowice.pl

pok. 311 (II piętro)

 

Naczelnik wydziału;

- organizowanie i nadzorowanie pracy Wydziału, koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach; nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją urządzeń ciepłowniczych, prowadzenie spraw wynikających z udziału kapitałowego gminy w spółkach prawa handlowego (MZBM-TBS Sp. z o.o. i PWiK Sp. z o.o., Zaolszany Sp. z o.o.); wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej w zakresie działania Wydziału oraz współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi i służbami miejskimi w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii technicznych; nadzór nad zaopatrzeniem Gminy w energię cieplną, energię elektryczną i paliwa gazowe, wdrażanie rozwiązań oszczędnościowych.

 

32 332 60 56

e-mail:

a.leszczynska-migas@pyskowice.pl

pok. 308 (II piętro)

 

- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją komunalnych obiektów mostowych oraz bieżąca kontrola ich stanu technicznego; prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg i chodników; koordynacja, nadzór i kontrola realizacji remontowych i inwestycyjnych prac budowlano- drogowych; przygotowywanie dokumentacji przetargowej i udział w przetargach na wykonanie robot budowlanych i na prace projektowe; udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym; przygotowywanie planów inwestycyjnych; prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności gminy za wypadki i szkody na drogach i chodnikach gminnych; nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją rowów komunalnych i kanalizacji deszczowej (bieżące utrzymanie, remonty, modernizacje).

 

32 332 60 56

e-mail:

k.banz@pyskowice.pl

pok. 308 (II piętro)

 

- prowadzenie spraw z zakresu lokalizacji lub przebudowy zjazdów z dróg gminnych; prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zajęcie pasa drogowego, prowadzenie spraw w zakresie umieszczania w pasie drogowym urządzeń lub obiektów, prowadzenie systemu zarządzania drogami, infrastrukturą komunalną umieszczoną w pasie drogowym dróg gminnych, prowadzenie spraw związanych z ewidencją miejscowości, ulic i adresów; przygotowywanie zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej; prowadzenie spraw z zakresu przyłączy kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej; prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do kompetencji Burmistrza Miasta z zakresu ustawy Prawo wodne; ustalanie i nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości; prowadzenie spraw dotyczących porzuconych pojazdów.

 

32 332 60 10

e-mail:

k.matczak@pyskowice.pl

pok. 308 (II piętro)

 

- prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; kontrola placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych; prowadzenie spraw dotyczących licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami; prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych; prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów miejskich; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk i placów targowych

 

32 332 60 18

e-mail:

n.barszcz@pyskowice.pl

przetargi@pyskowice.pl

pok. 307 (II piętro)

 

- odpowiedzialność za organizację zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego; prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i branie udziału w komisjach przetargowych; organizowanie procesu udzielania zamówień publicznych dla zadań związanych z likwidacją składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach; sporządzanie sprawozdania z zakresu zamówień publicznych, zbiorczych planów zamówień publicznych dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego; współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów małej architektury zlokalizowanych na gminnych placach zabaw.

 

REFERAT GOSPODARKI LOKALAMI

32 332 60 67

e-mail:

j.bulenda@pyskowice.pl

pok. 306 (II piętro)

 

Kierownik referatu;

- organizowanie i kierowanie pracą referatu, koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach; prowadzenie spraw z zakresu administrowania zasobami lokalowymi Gminy Pyskowice; prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami użytkowymi; prowadzenie spraw dot. wspólnot mieszkaniowych; prowadzenie spraw dot. remontów lokali i budynków komunalnych gminy; prowadzenie spraw związanych uczestnictwem Gminy w KZK GOP w Katowicach.

 

32 332 60 11

e-mail:

a.grzesica@pyskowice.pl

pok. 105 (parter)

 

- prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki mieszkaniowej Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej; współdziałanie ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w sprawach dotyczących gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy; prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Gminnego objętego zakresem działania Wydziału; prowadzenie spraw o nabycie spadku przez Gminę; prowadzenie spraw kaucji mieszkaniowych.

 

32 332 60 76,

e-mail:

dodatkim@pyskowice.pl

m.polak@pyskowice.pl

pok. 105 (parter)

 

- prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych; prowadzenie spraw dot. wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych; prowadzenie polityki czynszowej Gminy w zakresie lokali mieszkalnych; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pyskowice, w formie świadczenia zastępczego; prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

 

e-mail:

g.bystrzycka@pyskowice.pl

pok. 105B (parter)

 

- prowadzenie czynności windykacyjnych związanych z egzekucją należności pieniężnych (czynsz najmu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu) oraz wydaniem lokali, od etapu skierowania sprawy na drogę sądową; załatwianie wniosków dotyczących sposobu wnoszenia czynszu i opłat, zmiany terminu płatności, sposobu spłaty zadłużenia, udzielania bonifikat w opłatach czy umorzeń zaległości; prowadzenie czynności eksmisyjnych wobec byłych najemców.

 

e-mail:

j.prokop@pyskowice.pl

pok. 105B (parter)

- prowadzenie i aktualizacja kartotek czynszowych, lokali mieszkalnych i użytkowych (dane dot. wodomierzy); sporządzanie wezwań do zapłaty dla osób uchylających się od wnoszenia opłat; rozliczanie zaliczek za dostawę ciepła; sporządzanie i wysyłanie wezwań do regulowania odszkodowań z tytułu zajmowania lokali bez tytułu prawnego; monitoring celem unikania przedawnienia należności.

 

e-mail:

i.pazdej@pyskowice.pl

(zastępstwo)

pok. 105B (parter)

– prowadzenie rozliczeń opłat z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych; przygotowywanie danych celem skierowania spraw dłużników na drogę sądową; prowadzenie czynności windykacyjnych związanych z egzekucją należności pieniężnych za zajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy; sporządzenie rocznych sprawozdań do GUS.

 

REFERAT KOMUNALNY I OCHRONY ŚRODOWISKA

32 332 60 18

e-mail:
a.dymek@pyskowice.pl

pok. 309 (II piętro)

 

Kierownik referatu;

- organizowanie i kierowanie pracą referatu, koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach; prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi z zakresu działania Wydziału; nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach; prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; koordynacja i nadzór nad selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych oraz Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; rozliczanie kosztów funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi; administrowanie obiektami na przystankach autobusowych; nadzór nad sprawami związanymi z udzielaniem innych dotacji na realizację działań proekologicznych na terenie Gminy Pyskowice; nadzór nad sprawami związanymi z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację zadań referatu.

 

32 332 60 13

e-mail:

j.pasak@pyskowice.pl

pok. 310 (II piętro)

 

- prowadzenie spraw związanych z likwidacją składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej i funkcjonowaniem Spółki „Zaolszany" z o.o., w zakresie działania Gminy Pyskowice; prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad realizacją zadań w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od mieszkańców posesji zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice, powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi oraz gospodarki odpadami pochodzących ze statutowej działalności Gminy; prowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; prowadzenie spraw dotyczących likwidacji nielegalnych wysypisk na terenie Gminy; prowadzenie spraw związanych ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie; udzielanie zezwoleń, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy

 

32 332 60 14

e-mail:

p.baran@pyskowice.pl

pok. 310 (II piętro)

 

- prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska Gminy Pyskowice w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony gleby i powierzchni ziemi, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody; prowadzenie spraw z zakresu ochrony wód; prowadzenie postępowań administracyjnych o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów oraz w sprawach związanych z usunięciem drzew lub krzewów bez zezwolenia; prowadzenie postępowań administracyjnych o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; prowadzenie zadań związanych z bieżącą konserwacją, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni w mieście, parków, skwerów, klombów oraz pasów drogowych; gospodarowanie, koordynacja i bieżąca kontrola nad realizacją planu przychodów i wydatków środków finansowych zgromadzonych w budżecie miasta z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego i naliczanych kar z tego tytułu; koordynacja i nadzór nad realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pyskowice"; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na realizację działań proekologicznych Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) oraz innych dotacji, zgodnie z polityką Gminy w tym zakresie; prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na modernizację parku miejskiego oraz innych terenów zielonych będących w posiadaniu Gminy.

 

32 332 60 16

e-mail:

d.pitera@pyskowice.pl

pok. 312 (II piętro)

 

- przygotowywanie upomnień i tytułów wykonawczych oraz poszukiwanie majątku dłużników w stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zawarcia stosownego porozumienia z Urzędem Skarbowym; prowadzanie spraw związanych z umarzaniem zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; prowadzenie pozostałych egzekucji na podstawie decyzji administracyjnych z zakresu działania Wydziału GK; realizacja i koordynacja zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska oraz jego aktualizowanie; pozyskiwanie środków na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska; prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji ekologicznych na podstawie uchwały nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach; zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt; przeciwdziałanie nielegalnej hodowli zwierząt w osiedlach mieszkaniowych; prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

 

32 332 60 16

e-mail:

a.pazdziorek@pyskowice.pl

pok. 313 (II piętro)

 

- realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie w zakresie oczyszczania ulic, chodników i przystanków komunikacyjnych; realizacja zadań w zakresie zimowego utrzymania ulic, chodników, oraz przystanków komunikacyjnych; prowadzenie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego; prowadzenie spraw z związanych z organizacją ruchu; prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie utrzymania lokalnego transportu zbiorowego; prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem oznakowania poziomego, pionowego, witaczy miejskich oraz oznakowania nazw ulic; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę