Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Wybory samorządowe 2018
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

32 332 60 15

e-mail:

m.tomczak@pyskowice.pl

pok. 311 (II piętro)

 

Naczelnik wydziału;

- organizowanie i nadzorowanie pracy Wydziału, koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach; nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją urządzeń ciepłowniczych, prowadzenie spraw wynikających z udziału kapitałowego gminy w spółkach prawa handlowego (MZBM-TBS Sp. z o.o. i PWiK Sp. z o.o., Zaolszany Sp. z o.o.); wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej w zakresie działania Wydziału oraz współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi i służbami miejskimi w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii technicznych; nadzór nad zaopatrzeniem Gminy w energię cieplną, energię elektryczną i paliwa gazowe, wdrażanie rozwiązań oszczędnościowych.

 

32 332 60 56

e-mail:

a.leszczynska-migas@pyskowice.pl

pok. 308 (II piętro)

 

- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją komunalnych obiektów mostowych oraz bieżąca kontrola ich stanu technicznego; prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg i chodników; koordynacja, nadzór i kontrola realizacji remontowych i inwestycyjnych prac budowlano- drogowych; przygotowywanie dokumentacji przetargowej i udział w przetargach na wykonanie robot budowlanych i na prace projektowe; udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym; przygotowywanie planów inwestycyjnych; prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności gminy za wypadki i szkody na drogach i chodnikach gminnych; nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją rowów komunalnych i kanalizacji deszczowej (bieżące utrzymanie, remonty, modernizacje).

 

32 332 60 56

e-mail:

k.banz@pyskowice.pl

pok. 308 (II piętro)

 

- prowadzenie spraw z zakresu lokalizacji lub przebudowy zjazdów z dróg gminnych; prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zajęcie pasa drogowego, prowadzenie spraw w zakresie umieszczania w pasie drogowym urządzeń lub obiektów, prowadzenie systemu zarządzania drogami, infrastrukturą komunalną umieszczoną w pasie drogowym dróg gminnych, prowadzenie spraw związanych z ewidencją miejscowości, ulic i adresów; przygotowywanie zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej; prowadzenie spraw z zakresu przyłączy kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej; prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do kompetencji Burmistrza Miasta z zakresu ustawy Prawo wodne; ustalanie i nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości; prowadzenie spraw dotyczących porzuconych pojazdów.

 

32 332 60 10

e-mail:

k.matczak@pyskowice.pl

pok. 308 (II piętro)

 

- prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; kontrola placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych; prowadzenie spraw dotyczących licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami; prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych; prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów miejskich; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk i placów targowych

 

32 332 60 18

e-mail:

n.barszcz@pyskowice.pl

przetargi@pyskowice.pl

pok. 307 (II piętro)

 

- odpowiedzialność za organizację zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego; prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i branie udziału w komisjach przetargowych; organizowanie procesu udzielania zamówień publicznych dla zadań związanych z likwidacją składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach; sporządzanie sprawozdania z zakresu zamówień publicznych, zbiorczych planów zamówień publicznych dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego; współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów małej architektury zlokalizowanych na gminnych placach zabaw.

 

REFERAT GOSPODARKI LOKALAMI

32 332 60 67

e-mail:

j.bulenda@pyskowice.pl

pok. 306 (II piętro)

 

Kierownik referatu;

- organizowanie i kierowanie pracą referatu, koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach; prowadzenie spraw z zakresu administrowania zasobami lokalowymi Gminy Pyskowice; prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami użytkowymi; prowadzenie spraw dot. wspólnot mieszkaniowych; prowadzenie spraw dot. remontów lokali i budynków komunalnych gminy; prowadzenie spraw związanych uczestnictwem Gminy w KZK GOP w Katowicach.

 

32 332 60 11

e-mail:

a.grzesica@pyskowice.pl

pok. 105 (parter)

 

- prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki mieszkaniowej Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej; współdziałanie ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w sprawach dotyczących gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy; prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Gminnego objętego zakresem działania Wydziału; prowadzenie spraw o nabycie spadku przez Gminę; prowadzenie spraw kaucji mieszkaniowych.

 

32 332 60 76,

e-mail:

dodatkim@pyskowice.pl

m.polak@pyskowice.pl

pok. 105 (parter)

 

- prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych; prowadzenie spraw dot. wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych; prowadzenie polityki czynszowej Gminy w zakresie lokali mieszkalnych; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pyskowice, w formie świadczenia zastępczego; prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

 

e-mail:

g.bystrzycka@pyskowice.pl

pok. 105B (parter)

 

- prowadzenie czynności windykacyjnych związanych z egzekucją należności pieniężnych (czynsz najmu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu) oraz wydaniem lokali, od etapu skierowania sprawy na drogę sądową; załatwianie wniosków dotyczących sposobu wnoszenia czynszu i opłat, zmiany terminu płatności, sposobu spłaty zadłużenia, udzielania bonifikat w opłatach czy umorzeń zaległości; prowadzenie czynności eksmisyjnych wobec byłych najemców.

 

e-mail:

j.prokop@pyskowice.pl

pok. 105B (parter)

- prowadzenie i aktualizacja kartotek czynszowych, lokali mieszkalnych i użytkowych (dane dot. wodomierzy); sporządzanie wezwań do zapłaty dla osób uchylających się od wnoszenia opłat; rozliczanie zaliczek za dostawę ciepła; sporządzanie i wysyłanie wezwań do regulowania odszkodowań z tytułu zajmowania lokali bez tytułu prawnego; monitoring celem unikania przedawnienia należności.

 

e-mail:

i.pazdej@pyskowice.pl

(zastępstwo)

pok. 105B (parter)

– prowadzenie rozliczeń opłat z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych; przygotowywanie danych celem skierowania spraw dłużników na drogę sądową; prowadzenie czynności windykacyjnych związanych z egzekucją należności pieniężnych za zajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy; sporządzenie rocznych sprawozdań do GUS.

 

REFERAT KOMUNALNY I OCHRONY ŚRODOWISKA

32 332 60 18

e-mail:
a.dymek@pyskowice.pl

pok. 309 (II piętro)

 

Kierownik referatu;

- organizowanie i kierowanie pracą referatu, koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach; prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi z zakresu działania Wydziału; nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach; prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; koordynacja i nadzór nad selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych oraz Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; rozliczanie kosztów funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi; administrowanie obiektami na przystankach autobusowych; nadzór nad sprawami związanymi z udzielaniem innych dotacji na realizację działań proekologicznych na terenie Gminy Pyskowice; nadzór nad sprawami związanymi z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację zadań referatu.

 

32 332 60 13

e-mail:

j.pasak@pyskowice.pl

pok. 310 (II piętro)

 

- prowadzenie spraw związanych z likwidacją składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej i funkcjonowaniem Spółki „Zaolszany" z o.o., w zakresie działania Gminy Pyskowice; prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad realizacją zadań w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od mieszkańców posesji zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice, powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi oraz gospodarki odpadami pochodzących ze statutowej działalności Gminy; prowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; prowadzenie spraw dotyczących likwidacji nielegalnych wysypisk na terenie Gminy; prowadzenie spraw związanych ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie; udzielanie zezwoleń, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy

 

32 332 60 14

e-mail:

p.baran@pyskowice.pl

pok. 310 (II piętro)

 

- prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska Gminy Pyskowice w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony gleby i powierzchni ziemi, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody; prowadzenie spraw z zakresu ochrony wód; prowadzenie postępowań administracyjnych o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów oraz w sprawach związanych z usunięciem drzew lub krzewów bez zezwolenia; prowadzenie postępowań administracyjnych o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; prowadzenie zadań związanych z bieżącą konserwacją, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni w mieście, parków, skwerów, klombów oraz pasów drogowych; gospodarowanie, koordynacja i bieżąca kontrola nad realizacją planu przychodów i wydatków środków finansowych zgromadzonych w budżecie miasta z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego i naliczanych kar z tego tytułu; koordynacja i nadzór nad realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pyskowice"; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na realizację działań proekologicznych Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) oraz innych dotacji, zgodnie z polityką Gminy w tym zakresie; prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na modernizację parku miejskiego oraz innych terenów zielonych będących w posiadaniu Gminy.

 

32 332 60 16

e-mail:

d.pitera@pyskowice.pl

pok. 312 (II piętro)

 

- przygotowywanie upomnień i tytułów wykonawczych oraz poszukiwanie majątku dłużników w stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zawarcia stosownego porozumienia z Urzędem Skarbowym; prowadzanie spraw związanych z umarzaniem zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; prowadzenie pozostałych egzekucji na podstawie decyzji administracyjnych z zakresu działania Wydziału GK; realizacja i koordynacja zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska oraz jego aktualizowanie; pozyskiwanie środków na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska; prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji ekologicznych na podstawie uchwały nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach; zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt; przeciwdziałanie nielegalnej hodowli zwierząt w osiedlach mieszkaniowych; prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

 

32 332 60 16

e-mail:

a.pazdziorek@pyskowice.pl

pok. 313 (II piętro)

 

- realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie w zakresie oczyszczania ulic, chodników i przystanków komunikacyjnych; realizacja zadań w zakresie zimowego utrzymania ulic, chodników, oraz przystanków komunikacyjnych; prowadzenie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego; prowadzenie spraw z związanych z organizacją ruchu; prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie utrzymania lokalnego transportu zbiorowego; prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem oznakowania poziomego, pionowego, witaczy miejskich oraz oznakowania nazw ulic; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę