Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, OCHRONY INFORMACJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, OCHRONY INFORMACJI

I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

32 332 60 25

605-052-366

e-mail:

h.molenda@pyskowice.pl

pok. 114 (parter)

 

Naczelnik Wydziału - kierowanie pracą Wydziału; Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

32 332 60 21

e-mail:

d.bunda@pyskowice.pl

pok. 207 (I piętro)

- koordynacja i realizacja zadań z zakresu spraw obrony cywilnej, koordynacja i realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, zadania z zakresu powierzonych obowiązków Kierownika Kancelarii Niejawnej, realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej, realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; prowadzenie spraw dot. oświadczeń majątkowych

 

32 332 60 21

e-mail:

a.delanowska@pyskowice.pl

pok. 207 (I piętro)

- sprawy obywatelskie w zakresie udostępniania danych osobowych, realizacja zadań w zakresie służby wojskowej, realizacja części zadań w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, wykonywanie zadań Zastępcy Pełnomocnika Ochrony
 

32 332 60 23

e-mail:

e.maj@pyskowice.pl

pok. 112 (parter)

 

- sprawy dowodów osobistych: przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych, przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń z tego tytułu, prowadzenie rejestru wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 

32 332 60 22

e-mail:

e.zebrowska@pyskowice.pl

pok. 111 (parter)

 

- sprawy z ewidencji ludności: przyjmowanie zgłoszeń: zameldowania na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu, zameldowania na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu, wymeldowania z pobytu stałego/czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i powrotu, zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy/ wymeldowania (dotyczy cudzoziemca nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz niebędący członkiem rodziny takiego cudzoziemca; prowadzenie rejestru ewidencji ludności; prowadzenie rejestru wyborców; wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności; prowadzenie spraw o wymeldowanie/zameldowanie decyzją administracyjną.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę