Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Program ochrony środowiska

Rada Miejska w Pyskowicach w dniu 24.11.2016 r. uchwaliła "Program ochrony środowiska na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024".

 

Obowiązek sporządzania i aktualizacji gminnych programów ochrony środowiska przez samorządy wynika z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

Program zawiera krótką charakterystykę Gminy Pyskowice m.in. informacje o jej położeniu, demografii, użytkowaniu gruntów, stanie infrastruktury komunalnej.
W pierwszej części opracowania dokonano oceny stanu środowiska na terenie Gminy Pyskowice
z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej interwencji:

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza
2. Zagrożenia hałasem
3. Pola elektromagnetyczne
4. Gospodarowanie wodami
5. Gospodarka wodno-ściekowa
6. Zasoby geologiczne
7. Gleby
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
9. Zasoby przyrodnicze
10. Zagrożenia poważnymi awariami
11. Edukacja ekologiczna

 

W dalszej części dokumentu określono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska przewidziane do realizacji w ramach „Programu..." wraz z ich harmonogramem rzeczowo-finansowym.


Z założenia „Program..." ma służyć rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy. Jego wdrożenie powinno przyczynić się min. do realizacji idei zrównoważonego rozwoju miasta, efektywnie wykorzystującego swoje zasoby, oszczędności energii a także poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców.


Opracowanie i przyjęcie „Programu..." pozytywnie wpływa na wizerunek gminy i zwiększa szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, które można wykorzystać na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę